Villkor från 1 Januari 2019

1 ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller från och med den 1 januari 2019 och för spel därefter för Hajper:s svenska kunder.

1.1 Inledning

Vänligen läs igenom dessa regler och villkor noggrant innan du använder webbplatsen och/eller tjänsterna som Hajper tillhandahåller. Genom att använda webbplatsen och/eller några av de tjänster som Co-Gaming Limited, hädanefter kallat “bolaget”, tillhandahåller, samtycker du till att bli bunden av a) dessa regler och villkor; b) vår sekretesspolicy och c) alla regler och villkor gällande för spel på sport, casino, välkomstbonusar och andra tävlingar m.m.

1.2 Generell information

Hajper (”bolaget”) erbjuder onlinespel under licens från Spelinspektionen (18Li7849) och står därmed under Spelinspektionens tillsyn enligt Spellag (2018:1138). De olika spelformerna tillhandahålls online. Att vara registrerad som kund är ett krav. I tillägg till dessa villkor finns det dessutom spelregler som i detalj reglerar bl.a. hur spelet går till och hur vinstfördelningen ser ut för respektive spelform.

Bolaget driver och underhåller webbplatsen www.Hajper.com. Den kontraktuella relationen mellan dig som är spelare (hädanefter “dig” eller “kund”) och bolaget, din användning av webbplatsen och spelen och alla andra tjänster som tillhandahålls av bolaget, regleras av dessa.

Företaget är registrerat på Malta och har bolagsnummer C47444, och har sitt kontor och säte på 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta. Om du inte vill bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att få tillgång till webbplatsen eller någon av de tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen.

 

1.3 Definitioner

Se nedanstående lista avseende begrepp och definitioner som används i dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor          Bestämmelser bolaget tillämpar avseende den som vill delta i spelet.

Kund                           Den fysiska person som spelar på någon av bolagets spelformer eller nyttjar någon av bolagets övriga tjänster.

Webbplats                  Bolagets kanaler för spel online, www.Hajper.se, inklusive eventuella appar och mobila versioner.

Spelform                     Samtliga spelformer som finns tillgängliga på bolagets webbplats, till exempel, kasino, poker, odds m.m. Spel kan innebära vilket som helst av dem. Bolaget kan ta bort eller lägga till spel till webbplatsen när som helst.

Spelkonto                   Ett konto hos bolaget för insatser och utbetalningar vid spel samt registrering av spel.

Spelregler                   De särskilda regler som bolaget tillämpar per spelform.

Spelsystem                 Spelbolagets spelsystem där bland annat spel registreras m.m.

Spelsätt                       Ett sätt på vilket kunder kan spela på spelbolagets olika spelformer.

Spelkonto                   Är kundens spelkonto som denne registrerar på webbplatsen.

Uppförandekod         Vår uppförandekod som stipulerar vilket beteende som inte är acceptabelt i kontakt med vår kundtjänst.   

 

1.4 Kontaktinformation och kundtjänst

Har du som kund några frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med bolaget kan du höra av dig till kundtjänst här.

Klagomål hanteras av bolagets kundtjänst. Alla förfrågningar och klagomål skall vara skriftliga eller i elektronisk form adresserade till kundtjänst. Ett klagomål skall anses överlämnat på ett giltigt sätt när det innehåller fullständig information avseende kundens identitet samt ger alla relevanta detaljer som gett upphov till klagomålet. Kunden underrättas så snart som möjligt.

Spamming av bolagets kundtjänst (d.v.s. skicka upprepade kopior av samma meddelande) är förbjudet. Kunden får vidare inte trakassera personal i kundtjänst samt förpliktar sig att följa bolagets uppförandekod.

 

1.5 Villkors giltighet, omfattning samt ändring

Dessa allmänna villkor omfattar alla spelformer och spelsätt för de spel som bolaget tillhandahåller sina kunder. Bolagets olika spelformer kan erbjudas på andra sätt än de som beskrivits i dessa villkor. Bolaget kan vidare komma att införa andra spelsätt för de olika spelformerna. För dessa övriga spelsätt kan särskilda villkor gälla. I övrigt gäller i tillämpliga delar dessa villkor samt spelregler för respektive spelform.

Genom att registrera dig hos bolaget accepterar du dessa allmänna villkor och medger att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dem. Om en kund inte till fullo förstår innebörden av dessa allmänna villkor samt andra villkor som kunden skall förhålla sig till bör kunden avstå från att registrera sig på webbplatsen och inte heller ta del av bolagets spel och tjänster. Bolaget har rätt att när som helst ändra eller modifiera dessa allmänna villkor samt spelreglerna för varje spelform. Om allmänna villkor ändras, och ändringen inte är obetydlig, ska kunden informeras om detta och gäller från det datumet som bolaget anger. Skulle kunden välja att inte acceptera en sådan ändring, kommer denne inte längre att ha rätt att nyttja webbplatsen.

För det fall dessa allmänna villkor i något avseende skiljer sig från spelreglerna för en viss spelform, äger spelreglerna företräde. Om det förekommer avvikelser mellan spellagen, samt dessa allmänna villkor eller spelreglerna å andra sidan, skall bestämmelserna i det tvingande regelverket äga företräde.

 

2 Kommunikation med oss

2.1 Chat och uppförandekod

Bolaget tillhandahåller även tjänster som inte är spel, exempelvis chattrum på bolagets webbplats, som tillåter kunden att kommunicera med vår kundtjänst i realtid. Denna tjänst omfattas inte av dessa villkor, utan regleras genom specifika villkor för respektive tjänst. Genom att acceptera dessa uppställda villkor godkänner kunden alla uppställda villkor som finns på webbplatsen.

 

2.2 Chat

Bolagets chat är en online-service som tillåter kunden att kommunicera i realtid med vår kundtjänst för att ge denne ett bättre kundbemötande. Var vänlig se även vår sekretesspolicy avseende datasekretess i chatfunktionen som bolaget tillhandahåller.

 

2.3 Uppförandekod

Kunden accepterar härmed att använda bolagets chattfunktion i enlighet med följande uppförandekod. Kunden kommer inte använda bolagets chattfunktion för att delta i någon form av trakasserier eller kränkande beteende, inklusive men inte begränsat till, nedsättande uttalanden, rasistiskt, pornografiskt, oanständigt eller stötande språk;

 • Kunden ska inte använda bolagets chattfunktion med syfte att göra intrång på integritet, äganderätt eller andra personliga rättigheter;
 • Kunden kommer inte ange någon form av information eller material som är falskt eller på annat sätt olagligt eller bryter mot någon lag;
 • Kunden ska inte använda bolagets chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera material som innehåller ansökningar om medel, reklam eller uppmaning för varor eller tjänster.
 • Kunden ska inte använda bolagets chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera någon form av skadlig kod eller göra något annat som kan skada tjänsten eller andra medlemmars system på något sätt.
 • Kunden får inte på något sätt skicka eller överföra någon som helst kontaktinformation, inklusive men inte begränsat till email-adresser, MSN-smeknamn, telefonnummer, postadresser, webbadresser eller fulla namn genom offentligt postad information.
 • Kunden kommer att vara ensam ansvarig för allting som denne skickar till bolagets chattfunktion. Bolaget kan inte ta ansvar för något material eller innehåll som publicerats av kunden eller andra användare på tjänsten. Kunden ansvarar således för det material denne publicerat på tjänsten.

Bolagets förbehåller sig rätten att övervaka allting som publicerats av dig på bolagets chattfunktion, för att säkerställa att det överensstämmer med de riktlinjer och innehåll som utgetts av bolaget och reserverar sig för att dessa kan komma att ändras från en tid till en annan.

Bolagets förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av din tillgång till bolagets chattfunktion när som helst, med eller utan förvarning, utan skyldighet att ange en anledning. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att, stänga av kundens rätt till chatfunktionen och/eller andra tjänster som bolaget erbjuder, för det fall denne uppvisar beteende som kan uppfattas som bedräglig, missbrukande av tjänsten eller uppvisar annat olagligt beteende m.m., vilket även kan hänskjutas till berörd myndighet.

 

3 Användning av webbplatsen och dess tjänster


3.1 Förutsättningar för registrering

För att kunden skall kunna spela och använda de tjänster som tillhandahålls av bolaget måste kunden registrera sig samt öppna ett spelkonto. Spelkontot kan endast öppnas av en fysisk person som är: myndig, folkbokförd i Sverige, ej försatt i konkurs och ej heller fått förvaltare enligt 11 kap § 7 i föräldrabalken, inte hos Spelinspektionen stängt av sig från spel som kräver registrering och i övrigt bedöms lämplig att inneha spelkonto. Därtill är kunden skyldig att till bolaget omgående anmäla ändringar av förhållandena föreskrivna ovan.

 

3.2 Ansökan av registrering

För att kunna spela och använda de tjänster som tillhandahålls av bolaget måste kunden registrera sig samt öppna ett spelkonto. Ett spelkonto är personligt och får endast nyttjas av den enskilda kunden. All information som lämnas av kunden vid registreringen måste vara fullständig och korrekt. Därtill ansvarar kunden för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella och att kontaktuppgifter verifieras när så begärs av bolaget, kunden är således skyldig att hålla sådan information uppdaterad. Kunden måste även informera bolaget vid ändring av övrig information som lämnats till bolaget.

Kunden godkänner härmed att om någon information som denne tillhandahållit är felaktig eller ofullständig, så kommer bolaget inte att acceptera kundens registrering. Om kunden redan är registrerad som spelare hos bolaget och lämnat falska eller ofullständiga uppgifter, är spelbolaget både berättigad samt skyldiga att upphäva kundens registrering som spelare och stänga dennes spelkonto.

Det är endast tillåtet att inneha ett spelkonto per kund. Bolaget förbehåller sig rätten att ej acceptera en ansökan om spelkonto. Flera konton som är länkade av samma enhet/hushåll/IP-adress är inte tillåtna. I den händelse att det uppmärksammas om liknande konton, kommer alla tillgångar på kundens konto att frysas. Dessutom kan kundens konto stängas enligt bolaget eget gottfinnande.

I samband med ansökan om registrering och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, har bolaget rätt att, kontrollera med tredje man att ovanstående förutsättningar är uppfyllda. Därtill kan bolaget komma att kontakta, och begära in dokumentation ifrån, kunden med syfte att kontrollera att ovanstående förutsättningar är uppfyllda. Kunden är skyldig att genast meddela till bolaget ändringar av förhållandena enligt ovan. För det fall, bolaget finner, eller har skälig anledning att misstänka, att förutsättningarna inte är uppfyllda har spelbolaget rätt att neka en ansökan samt, vad gäller kund som redan är registrerad, rätt att med omedelbar verkan spärra kunden från spel eller avregistrera kunden från bolaget. Vidare förbehåller sig spelbolaget rätten att efter eget gottfinnande neka en ansökan utan någon förklaring.

 

4 Nyttjande av spelkonto

4.1 Spelkonto

En bekräftelse på registrering och tillhandahållet spelkonto informeras kunden antingen digitalt via ett verifikationsmail eller på annat lämpligt sätt som avgörs av bolaget. Ett spelkonto kan ha följande status:

Öppet: Ett spelkonto kan endast öppnas av kunden och kommer att förbli öppet så länge kontot inte stängs av denne eller blockeras eller avslutas av bolaget.

Stängt: Ett spelkonto kan endast stängas av kunden eller av bolaget i enlighet med dessa villkor.

 

4.2 Bekräftelse av spelkonto

När kunden gjort en ansökan genomför därefter bolaget en prövning av om den som ansöker om registrering uppfyller kraven för registrering enligt punkt 3.1 ovan. Om en ansökan godkänns får kunden en bekräftelse på registrering genom att bolaget skickar ett verifikationsmail till kunden. Klicka på länken som du mottagit för att bekräfta din mailadress. Bolaget erbjuder även verifiering av mobilnummer. Kunden kan således begära att en verifikationskod skickas till det mobilnummer som kunden har angett vid registrering. När kunden har angett koden som skickats till kundens mobil i sin profil är verifieringen klar. Om kunden vill uppdatera informationen trots att bolaget godkänt verifikationsdokumenten så måste kunden kontakta kundtjänst som därefter uppdaterar informationen åt kunden. Bolaget förbehåller sig rätten att på nytt begära verifikationsdokument för att bekräfta den ändring som efterfrågas.

 

4.3 Personliga inloggningsuppgifter

I samband med ansökan begär bolaget att den som ansöker om registrering legitimerar sig med e-legitimation (exempelvis BankID/Mobilt BankID) och/eller uppger namn, adress och personnummer eller motsvarande. I samband med ansökan begär bolaget därutöver att kunden lämnar information som krävs enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630). Därefter gör bolaget en prövning av om den som ansöker om registrering uppfyller kraven för registrering.

Inloggningsuppgifter för BankID skall behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av dem och vid misstanke om att inloggningsuppgifter kommit någon annan tillhanda skall kunden omedelbart kontakta bolaget och spärra sitt spelkonto. Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit genom att kunden inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt dessa villkor och/eller de villkor som gäller för respektive säkerhetslösning från extern part.

Bolaget kan komma att erbjuda andra alternativ för inloggning om sådana alternativ uppfyller de uppställda kraven på inloggning som finns enligt lag, förordningar och föreskrifter.

 

4.4 Krav för inloggningsmöjligheter

Kundens användarnamn måste bestå av minst 5 och högst 16 tecken. Det rekommenderas vidare att lösenordet inkluderar både bokstäver, siffror och andra speciella tecken. Lösenordet bör aldrig skrivas ned eller kommuniceras till obehörig person och lösenordet bör ändras på regelbunden basis. Kunden är skyldig att hålla dennes kontoinformation, användarnamn och lösenord konfidentiellt. Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit genom att kunden inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt dessa villkor och/eller de villkor som gäller för respektive säkerhetslösning från extern part (t.ex. BankID/Mobilt BankID).

 

 1. Insättningar & uttag

Bolaget accepterar inte kontant betalning till spelkontot. Insättningar anges i svenska i kronor. Bolaget erbjuder olika metoder för att göra en insättning eller uttag från spelkontot. Mer information gällande tillgängliga metoder och kostnader för varje enskild metod visas under kassasektionen på webbplatsen. Information gällande insättnings- och uttagsnivåer, hanteringstider, förutsättningar och transaktionskostnader m.m. visas även under kassasektionen på webbplatsen. Kundens bank kan, oberoende bolaget, ta ut en kostnad för banköverföringar eller andra kostnader för den använda metoden.

Bolaget kan utse en betalningsförmedlare att agera, mottaga insättningar, förvara och hantera medel, och/eller utföra uttag å bolagets vägnar.

Insättningar har ett omsättningskrav. Minimum omsättning för en insättning är en gång, innan ett uttag kan godkännas. Bolaget accepterar endast en insats om det finns tillräckligt med pengar på spelkontot för att täcka insatssumman. Bolaget förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa en insats. Kunden beviljas ingen kredit av bolaget. Varken insättningar eller vinster är räntebärande, det vill säga att kunden inte kommer att erhålla någon ränta på tillgodohavanden på spelkontot. Kunden är inte berättigade att överföra, sälja, köpa eller på annat sätt förvärva spelkonton kunder emellan. Kunden kan inte sälja, köpa eller förvärva ett spelkonto från annan spelare vare sig med pengar eller på annat sätt.

Bolaget övervakar alla insatser och kontotransaktioner. Alla gjorda insatser är bindande för kunden även om kunden har problem med sin webbläsare, problem med internetuppkoppling eller andra problem som ej är hänförliga till bolaget. Om kunden vinner kommer vinsten att överföras till kundens spelkonto. Om det förekommer funktionsstörningar under ett spel och/eller att webbplatsen i övrigt inte kan användas såsom avsett kommer alla hänförliga insatser att betraktas som ogiltiga, och tillgodohavandet på spelkontot kommer att återställas till det ursprungliga (tillgodohavandet som fanns före den felaktiga användningen).

Om en överföring inledningsvis accepteras och därmed visas på spelkontot men bolaget sedermera genom kortutfärdaren får vetskap om att överföringen av någon anledning skall återföras, kommer bolaget temporärt att stänga spelkontot på grund av misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort.

Kunden har alltid tillgång till sitt tillgodohavande och kan alltid begära ett uttag från sitt spelkonto. Bolaget strävar efter att verkställa utbetalningen inom 24 timmar under förutsättning att de eventuella verifieringsdokument som bolaget begärt har kommit bolaget tillhanda. Transaktionstiden beror på vilken metod kunden väljer och är utom bolagets kontroll. Bonuspengar kommer inte att utbetalas från spelkontot. Minsta beloppet för ett enskilt uttag är 200 kr. Bolaget kan kommer att begära ytterligare identitetsverifiering av slumpmässigt utvalda spelare som begär uttag. Detta för att öka säkerheten för spelare samt förhindra pengatvätt.

Bolaget har rätt att alltid kunna efterfråga verifierande dokument, såsom kopia på pass, räkning, etc., och kan tillfälligt låsa kundens konto tills dess att vi har erhållit de dokument som krävs. Ett spelkonto kan stängas av permanent såvida inte kunden förser bolaget med de efterfrågade dokumenten eller om kunden har angett falsk eller missledande information.

Alla inskickade dokument är konfidentiella handlingar och kommer endast hanteras av utvald personal på bolaget i enlighet med dessa allmänna villkor och bolagets sekretesspolicy. Dokumentinsamlingen görs för att följa juridiska skyldigheter och att garantera spelares säkerhet samt motverka pengatvättsbrott.

Om en kund stänger sitt spelkonto kommer alla tillgodohavande, förutom bonuspengar som ej är möjliga att ta ut, att överföras till det konto varifrån de insatta medlen ursprungligen kom från.

Bolaget jobbar aktivt med att bekämpa penningtvättsbrott. Uttag från ett spelkonto till kunden sker till det konto varifrån insättningen ursprungligen gjordes. Om en kund begär bankuttag måste kunden förse bolaget med ett kontoutdrag på det bankkontot som överföring skall ske till. Av kontoutdraget måste det framgå: namn (skall överensstämma med angivet namn på spelkontot hos bolaget) och kontonummer. Det är kundens ansvar att förse bolaget med korrekt information för att bolaget skall kunna slutföra en transaktion. Om informationen är felaktig kommer kunden att debiteras eventuella kostnader som uppkommer på grund av transaktionen.

 

 1. Ansvarsfullt spelande

Bolaget vill försäkra sig om att kunderna får en bra upplevelse när de besöker webbplatsen. Spelande kan vara beroendeframkallande. Det är därför vi ber våra kunder att spela ansvarsfullt. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig om du befinner dig i svårigheter. För att kunna hjälpa dig som kund att spela/satsa måttfullt och förnuftigt har vi vidtagit ett antal åtgärder.

 

6.1 Verklighetskoll

Bolaget kommer även att ge dig som kund en automatisk verklighetskoll som kan ge dig en klar indikation över hur länge du har spelat våra spel under en omgång.

 

Kundtjänst kommer vara mer än glada att hjälpa dig att sätta dina egna personliga gränser. I Ansvarsfullt Spelande-avsnittet (enligt oberoende organisationer) hittar du även kontaktuppgifter där du kan söka ytterligare professionell rådgivning med spelmissbruksrelaterade problem, https://www.hajper.com/responsible-gaming.

 

6.2 Begränsning av insättningar och inloggningstid på spelkontot

Enligt gällande lagstiftning måste kunden för att spela hos bolaget ange en övre gräns för dennes insättningar och dessa gränser skall anges per dag, vecka och månad. Vill kunden ändra en gräns kommer ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en sänkning och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en höjning. Vid gränshöjningar kan kunden komma att kontaktas av bolaget för att uppfylla dennes omsorgsplikten.

Vidare kan kunden ange om inloggningstiden skall begränsas. Om kunden väljer att begränsa sin inloggningstid skall kunden ange hur lång denna tid skall vara och begränsas per dag, vecka och månad. En ändring av gräns avseende inloggningstid skall gälla omedelbart om ändringen avser en minskning och tidigast efter 72 timmar från det att satt tidsgräns löpt ut om ändringen avser en förlängning. Oaktat vad som anges i föregående stycken förbehåller bolaget sig rätten att införa en övre gräns för antal spel och insatser per spelform, tid och spelkonto, vilket i förekommande fall framgår av spelreglerna för respektive spelform och/eller av den information som lämnas i samband med det aktuella spelet.

 

6.3 Frivillig avstängning

Om du som kund vill ta en paus från spelandet ett tag kan du välja att utesluta dig själv från att spela på bolaget genom att skicka en sådan förfrågan till vårt team på kundtjänst. Vidare kan du välja mellan att stänga ditt konto under en kortare period eller en längre period. Om du senare vill ändra eller avbryta ditt val, kommer ändringen träda i kraft först efter en sju dagars avkylningsperiod. Mer information kan erhållas från vår sektion rörande ansvarsfullt spelande på kundens konto, https://www.hajper.com/responsible-gaming. Om kunden har konton hos andra hemsidor som drivs av Co-Gaming Limited är det således dennes ansvar att sätta finansiella begränsningar på samtliga konton, annars kan du kontakta kundtjänst som kan hjälpa dig.

Vidare kan kunden genom anmälan till Spelinspektionen, för viss tid eller tills vidare, stänga av sig från allt spel som bolaget erbjuder. Enligt gällande reglering får en avstängning tills vidare inte hävas förrän efter tolv månader från avstängningen, vilket görs hos Spelinspektionen. Vidare har kunden även möjlighet att, för viss tid eller tills vidare, stänga av sig från spel hos bolaget. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader efter avstängningen.

Spelpaus är ett nationellt avstängningssystem som ansvaras av Spelmyndigheten vilket innebär att en kund själv kan välja att stänga av sig från allt registrerat spel om pengar, detta gör du på följande webbplats: www.spelpaus.se

 

 1. Överträdelser, begränsning av ansvar m.m.

7.1 Upphävande och avstängning

Bolaget förbehåller sig rätten att stänga en kunds spelkonto och/eller tjänsterna som tillhandahålls av bolaget med omedelbar verkan och utan föregående tillkännagivande om kunden inte följer reglerna i dessa allmänna villkor. Detsamma gäller ifall kunden inte längre uppfyller förutsättningarna enligt punkt 3.1 m.m. Om kundens spelkonto är stängt på grund av överträdelse av dessa villkor kommer bolaget infria de avtalsenliga förpliktelser som redan finns mellan kunden och bolaget men bolaget är berättigat att återkräva alla vinster som betalats ut eller att kvitta vinsterna mot tillgodohavandena på spelkontot.

Du samtycker till att ersätta samt hålla bolaget, dess handläggare, styrelse, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer samt tredje part skadeslösa avseende alla förluster, utgifter, skador och kostnader som beror på att du brutit mot de allmänna villkoren.

Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift på 50 SEK för det fall ett spelarkonto med ett saldo med riktiga pengar där kunden inte har loggat in under en period på över 12 sammanhängande månader. Denna administrativa avgift kommer att dras från kundens konto. Den första avgiften för ett inaktivt konto kommer att dras efter 12 månader av inaktivitet. Följande avgifter för ett inaktivt konto kommer att dras månadsvis tills kundens kontosaldo når noll. Alla registrerade kunder kommer att meddelas minst 30 dagar innan några avgifter dras. Innehavare av inaktiva konton kan omedelbart aktivera sina konton genom att logga in inom 30 dagar utan att några administrativa avgifter dras från spelkontot. Om ingen transaktion har gjort på en kunds konto på över 30 månader i följd, anses kontot vara inaktivt. Saldot på kundens konto, minus eventuella bonuspengar kommer då att betalas ut till kunden.

 

7.2 Stoppade och avbrutna spel

Om bolagets system har brister som medför att spelet blir manipulerat så kommer alla insatser att återbetalas. Det gäller endast insatser som har direkt anknytning till bristen.

Om bolaget misstänker bedrägeri i något spel så har bolaget rätt att avbryta spelet. Kund som misstänks för bedrägeri kommer att få sina spelkonton blockerade tills att bolaget har utrett ärendet vidare. De kunder som inte misstänks för bedrägeri kommer att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto. Alla bedrägerier kommer att rapporters till styrelsen i bolaget. Bolaget har även rätt att avbryta ett spel omedelbart om någon inställning på spelet är fel och alla berörda kunder kommer då att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto.

Om bolaget anser att kunden fuskar eller på annat sätt otillbörligen påverkat spelresultatet, försöker utföra bedrägeri mot spelet eller tjänsten, eller på något sätt, inte begränsat till spelmanipulation, dumpning av spelmarker, överföring eller betalningsbedrägerier, eller på annat sätt framställa osanna kommentarer gällande bolagets verksamhet i media eller i andra forum, så har bolaget rätt att publicera det du gjort samt vidarebefordra detta till andra spelsidor, kreditkortsföretag och andra lämpliga bolag. Bolaget kan även stänga kundens spelkonto och återta dennes tillgodohavanden som denne innehar hos bolaget eller andra relaterade verksamheter till bolaget.

 

7.3 Begränsning av ansvar och ersättningsskyldighet

I den utsträckning som är tillåten enligt tillämpliga lagar, åtar sig varken bolaget eller någon av dess anställda, filialer eller tjänsteleverantörer något ansvar för någon som helst direkt, indirekt, skada eller följdskada som uppkommer ur eller kan relateras till kundens åtkomst och användning av webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls genom bolaget. Bolagets totala ansvar mot dig för skador och/eller förluster skall inte under några omständigheter överskrida beloppet som du betalat till bolaget.

Bolaget garanterar inte att webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls av bolaget kommer att vara utan avbrott eller felfria. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehållet på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Bolaget kan stänga eller begränsa åtkomst till delar av webbplatsen och/eller dess tjänster när som helst utan föregående meddelande om detta. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att när som helst upphöra med en viss spelform. Bolaget beslutar i förekommande fall om hur eventuella medel som efter den sista spelomgången kvarstår i spelformens fonder ska disponeras. Bolaget ansvarar ej för sådan skada som uppstår i samband med: kundens användande eller oförmåga att använda siten, varor, data eller andra tjänster som kunden mottager genom webbplatsen eller som marknadsförs på webbplatsen, information som kunden har mottagit genom webbplatsen, misstag, försummelse, avbrott, avstängningar, avslut, borttagningar av filer eller email, skador på datasystem eller annan utrustning, otillåten tillgång till/eller modifiering av spelarens överföringar eller data, fel, defekter, virus, förseningar av verksamhet eller överföringar, eller andra brister på grund av siten, inkluderat, men ej begränsat till, de som uppkommer på grund av force majeure, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse eller otillåten tillgång till bolagets register, program eller andra delar som berör tjänsten, uttalande eller utförande från en tredje part för tjänsterna, samt annat rörande tjänsterna.

Om du inte är nöjd med tjänsten eller det innehåll som finns tillgängligt, eller med dessa allmänna villkor, skall du inte använda tjänsten. Begräsningarna i denna klausul är en viktig del av dessa allmänna villkor.

Om bolaget, eller deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter, partners skulle anses vara skyldiga för någon förlust eller skada som uppkommer så kan inte skulden inte i något fall uppgå till mer än 500 kronor.

Bolaget kan inte hållas ansvariga eller anses ha skuld för att någon data eller innehåll blir korrupt eller förloras när du använder tjänster och spelen eller vid andra tillfällen. Detta inkluderar, med är ej begränsat till, förlust av data/innehåll eller data/innehåll som blir korrupt som ett resultat av: nätverk, system eller/och serverkrascher, el strömavbrott, skador som uppkommer på grund av virus, korrupta filer eller andra säkerhetsbrister m.m. Bolaget ansvar således ej och skall inte anses vara ansvarig för skador eller virus som påverkar kundens datorutrustning eller andra tillgångar som kunden har tillgång till när denne använder tjänsten och spelen.

 

7.4 Förbehåll avseende garantier

Kundens användande av tjänsten och spelen sker på egen risk. Kunden är införstådd med att spelande alltid är förenat med risken att förlora erlagd insats. Information som tillhandahålls av bolaget eller dess partners (såsom exempelvis resultat, ställning, matchtid, statistik, kommentarer och analyser) inte skall läggas till grund för beslut att spela hos bolaget utan skall endast ses som allmänna upplysningar. Bolaget lämnar därutöver inga garantier att: tjänsten och spelen skall möta dina krav, att tjänsten och spelen kommer vara fri från avbrott, exakta samt fri från fel, att de servrar som bolaget använder sig av för att tillhandahålla tjänsten är fria från virus eller andra skadliga komponenter, att fel i vår mjukvara kommer bli åtgärdade m.m.

De säkerhetsmekanismer som används i tjänsterna har begränsningar och kunden godkänner härmed att material och/eller nerladdad data eller som denne fått tillgång till genom användandet av tjänsterna sker på eget ansvar och kunden kommer vara ensamt ansvarig för de skador som uppkommer på dennes datasystem och andra ägodelar eller förlust av data från sådan aktivitet.

 

 1. Eventuell välkomstbonus

Kunden förstår och godkänner att separata villkor existerar för eventuella välkomstbonusar samt att de villkoren är ett tillägg till dessa allmänna villkor.

 

 1. Casino och Sportsbook

9.1 Casino

Bolagets mjukvara tillhandahålls av Net-Ent, Microgaming, Play’N Go, Evolution, Yggdrasil, NolimitCity, Betsoft, Thunderkick, Relax, WMS och NYX.

Bolagets casino erbjuder spel för både riktiga pengar och låtsaspengar. Vi rekommenderar att kunden börjar att spela för låtsaspengar för att sedan övergå till att spela för riktiga pengar under förutsättning att du känner dig säker på hur mjukvaran fungerar. Mer information om de olika spelen finner du under spelregler i casinot.

 

9.2 Sportsbook

Bolagets Oddssidas mjukvara tillhandahålls av Sports Betting Tech. Kunden kan inte ångra eller ändra sin placerade insats när den är gjord och har blivit bekräftad. Bolaget accepterar endast insatser online. Alla insatser genomförs så snart de är placerade och bekräftade. Placerade insatser i andra former (till exempel email, fax, etc.) accepteras ej och skulle sådana skickas till bolaget kommer de att ogiltigförklaras, oavsett vinst eller förlust.

Bolaget förbehåller sig rätten att neka eller avbryta en placerad insats eller en del av en placerad insats innan spelet startas utan att ge någon förklaring. Bolaget förbehåller sig rätten att ogiltigförklara delar av eller alla placerade insatser som är gjorda av en person eller en grupp av personer som försöker lura bolaget. Om det föreligger bevis om att en serie placerade insatser, där liknande urval av insatser har placerats, av eller för samma person eller syndikat av personer, så förbehåller sig bolaget rätten att ogiltigförklara sådana insatser och stänga av dessa konton som använts. Denna klausul gäller såväl avgjorda som icke avgjorda insatser.

Vinsterna kommer att utbetalas till spelkontot så fort bolaget har fått resultatet bekräftat.

Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta en placerad insats som har blivit accepterad trots att kunden inte har tillräckligt med tillgodohavanden på spelkontot. Om ett spelkonto har otillräckligt med tillgodohavanden på grund av en insättning som har blivit avbruten av en betalningsförmedlare, förbehåller sig bolaget rätten att avbryta placerade insatser som har blivit godkända retroaktivt.

I de fall då ett spelkonto krediteras felaktigt så är det kundens ansvar att informera bolaget utan dröjsmål. Alla vinster till följd av felet skall ses som ogiltiga och återbetalas till bolaget.

Placerade insatser accepteras fram till visad starttid. Om en placerad insats oavsiktligt accepteras och innehåller ett event som redan startat så kommer den placerade insatsen att hanteras som “icke deltagande”. Multipla insatser som kombinerar olika val inom samma event är ej accepterade där utfallet av en insats påverkar eller påverkas av andra insatser. Om en sådan insats accepteras av misstag kommer insatsen att ogiltigförklaras.

Om spel är upprättat på ett sätt så att det framträder på spelkvittot, fram till dess att de avsatta pengarna är använda. Om de satsade pengarna går vidare till nästa val och inte räcker till enligt dina intentioner, kommer det senare valet att upprättas i proportion till de medel som finns tillgängliga.

Bolaget tar inget ansvar för avbrott som orsakats av den mänskliga faktorn eller på annat sätt handbegripligt leder till tydliga fel i prissättningen. I dessa fall förklaras insatserna ogiltiga. Bolaget tar inget ansvar för skador eller förluster som kan vara ett resultat av eller orsakats av hemsidan eller innehållet i denna utan några begränsningar, såsom förseningar eller avbrott i överföringen, förlorad data, kommunikationsfel eller andra former av avbrott.

Den maximala enskilda vinsten för en spelare är 100 000 kronor eller motsvarande i annan valuta. Den minsta enskilda insatsen för ett vad är 10 kronor. Bolaget förbehåller sig rätten att för vissa speltyper erbjuda ett lägre odds än för ett singelspel.

Bolaget gör alla tänkbara ansträngningar för informationen som visas skall vara så korrekt som möjligt i händelse av att någon information skulle vara felaktig (mål, tid i matcher, etc.) tar vi inget ansvar för detta. Vänligen läs igenom dessa villkor för ytterligare frågor kring sådana fall. När ett event ställs in kommer alla spel som förknippas med det eventet att stängas automatiskt och insatta medel återbetalas. Mer regler samt information om Odds finns under Oddssektionen.

 

10.0 Gratisspel

Endast ett gratisspel är tillgängligt per kund och per kampanj, om inget annat anges. Om det i något fall uppstår osäkerhet kring detta, är det denna regel som gäller. Om inget annat anges i vår kommunikation, så har gratisspel ett giltighetsdatum på 7 dagar från det att det lagts till på kundens konto. Om du som kund inte utnyttjat ditt erbjudande om gratisspel vid utgångsdatumet förbehåller sig bolaget rätten att ogiltigförklara gratisspelet.Erbjudande för gratisspel är begränsade till en per person, familj, hushåll, epost-adress och delad dator. Om vi märker att liknande konton missbrukar gratisspel, reserverar bolaget sig rätten att dra tillbaka tillgängligheten av gratisspel från dessa konton. Vidare kan dessa konton bli nedstängda av bolaget.Med anledning av tidigare missbruk av erbjudanden gällande gratisspel, kommer kunder som gör insättningar genom Neteller eller Skrill inte ha rätt till några gratisspel. Om några av villkoren överskrids, eller om det finns bevis om bedrägeri, eller om ett tekniskt fel upptäcks, förbehåller sig bolaget rätten att dra tillbaka och ogiltigförklara det aktuella gratisspelet.

 

11.0 Information avseende behandling av personuppgifter

Information om spelbolagets behandling av kunders personuppgifter finns tillgänglig, https://www.hajper.com/privacy_policy.

 

12.0 Pengatvätt och maskopi
Alla transaktioner granskas för att aktivt förhindra pengatvätt. Alla anställda i kundtjänst och ekonomiteamet kommer att erhålla adekvat utbildning för detta syfte. Det är olagligt att deponera orättmätigt erhållna medel och alla transaktioner kommer att kontrolleras för att identifiera sådana insättningar av kunden. Misstänksam aktivitet kommer att rapporteras till ledningen i bolaget samt relevanta myndigheter. Anställda i bolaget får inte tipsa eller varna en misstänkt spelare om att saken är under utredning. Om en kund uppmärksammar att misstänksam aktivitet försiggår relaterat till något spel på hemsidan, måste kunden rapportera detta omedelbart till bolaget.Det är förbjudet för kunden att genom maskopi med andra kunder eller genom användandet av utrustning förvränga det normala spelet. Bolaget jobbar aktivt med att förhindra användandet av robotar och annan teknisk utrustning som förvränger det normala spelet.

 

13.0 Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen: såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, s.k. nerladdningar och mjukvara ägs av/eller är licensierat av bolaget. Såvida annat inte uttryckligen anges har besökaren inte rätt att använda, skriva ut eller ladda ned material från webbplatsen, och i sådant fall enbart för kundens personliga och icke-kommersiella användning. Informationen på webbplatsen får inte ändras, distribueras eller visas utan spelbolagets uttryckliga samtycke.Bolagets varumärken, firmanamn och symboler som inkluderas eller refereras till på webbplatsen skyddas av registrerade varumärken. All användning av dessa märken utan spelbolagets föregående skriftliga godkännande är förbjuden.

 

14.0 Force majeure

Bolaget ansvarar ej för bristande fullgörande av sina förpliktelser och/eller för skada gentemot kunden om detta beror på en omständighet som bolaget inte har kunnat förutse eller undvika, och sådan försummelse eller försening orsakats av exempelvis; brand, översvämning, jordbävning, naturkatastrof, strömavbrott, terrorism, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, myndighetspåbud eller annan offentlig reglering, strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, sabotage etc. Bolaget ansvar således inte för de konsekvenser som härrör ur några sådana händelser.

 

15.0 Tillämpning av de allmänna villkoren
Dessa allmänna villkor tillsammans med policydokument görs tillgängligt för dig av bolaget och utgör avtalet mellan dig och bolaget och ersätter alla föregående och existerande överenskommelser med hänvisning till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av bolaget. Du godkänner och bekräftar att bolaget inte har åtagit sig något ansvar, lämnat några löften eller träffat överenskommelser gentemot dig avseende sådant som inte återfinns i dessa villkor.

 

16.0 Gällande lag och jurisdiktion
Om tvist uppkommer mellan kunden och bolaget, skall parterna, i första hand, försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Dock kan en tvist även prövas av Allmänna reklamationsnämnden och deras beslut är en rekommendation till parterna om hur den uppkomna tvisten bör lösas.